java如何实现判断文件的真实类型

2018-03-03 17:52:24
在文件传输过程中,为了安全验证,对于手工改动文件后缀名产生的伪造文件进行判断过滤。

比如,我们需要的是excel文件,如果不加验证内容,将一些可执行的文件通过更改后缀传输给你,就是一个很大的漏洞了。

Java判断文件真实类型依靠的是文件的头部编码信息,具体代码如下:

package com.zhuifeng.util.excel;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.HashMap;

/**
* @author guoxk
*
* 类描述:获取和判断文件头信息
* |--文件头是位于文件开头的一段承担一定任务的数据,一般都在开头的部分。
* |--头文件作为一种包含功能函数、数据接口声明的载体文件,用于保存程序的声明(declaration),而定义文件用于保存程序的实现(implementation)。
* |--为了解决在用户上传文件的时候在服务器端判断文件类型的问题,故用获取文件头的方式,直接读取文件的前几个字节,来判断上传文件是否符合格式。
*
*/
public class CheckExcelFileTypeUtil {
// 缓存文件头信息-文件头信息
public static final HashMap<String, String> mFileTypes = new HashMap<String, String>();
static {
// images
mFileTypes.put("FFD8FF", "jpg");
mFileTypes.put("89504E47", "png");
mFileTypes.put("47494638", "gif");
mFileTypes.put("49492A00", "tif");
mFileTypes.put("424D", "bmp");
//
mFileTypes.put("41433130", "dwg"); // CAD
mFileTypes.put("38425053", "psd");
mFileTypes.put("7B5C727466", "rtf"); // 日记本
mFileTypes.put("3C3F786D6C", "xml");
mFileTypes.put("68746D6C3E", "html");
mFileTypes.put("44656C69766572792D646174653A", "eml"); // 邮件
mFileTypes.put("D0CF11E0", "doc");
mFileTypes.put("D0CF11E0", "xls");//excel2003版本文件
mFileTypes.put("5374616E64617264204A", "mdb");
mFileTypes.put("252150532D41646F6265", "ps");
mFileTypes.put("255044462D312E", "pdf");
mFileType